Høyring om revisjon og forlenging av mellombels lov om innreiserestriksjonar for utlendingar

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit forslag om mogleg revisjon og forlenging av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (innreiserestriksjonslova). Det vert mellom anna skissert lovendringar som tydeleggjer rammene for regjeringa sin myndigheit til å innføre innreiserestriksjonar. Forslaget om revisjon og forlenging inneber ikkje i seg sjølv at det igjen vil bli innført innreiserestriksjonar.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2022

Vår ref.: 22/373

Høyring om revisjon og forlenging av mellombels lov om innreiserestriksjonar      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høyring eit framlegg om revisjon og forlenging av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (innreiserestriksjonslova).

Frist for å sende inn høringssvar er 27. februar 2022.

Vi ber om at adressatane legg fram høyringsbrevet med vedlegg for relevante underliggande etatar og organ som ikkje er ført opp på adresselista. Høyringar er opne, og alle kan sende innspel til oss. Merk at fråsegner er offentlege etter offentleglova og vert publisert saman med andre høyringssvar. Vi ber om at høyringssvar vert sende inn digitalt ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.


Med helsing

Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Sigurd Bordvik
departementsrådgjevar

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
Barneombudet
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt ID-senter
Norad
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudet
Språkrådet
Statsforvalterne
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforeningen
Akademika AS
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Arbeiderpartiet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bispedømmene
Delta
Demokratene
Den norske dommerforening
Den norske kirke – Kirkerådet
DROF - Driftsoperatørforum
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Finans Norge
Flyktninghjelpen
For Fangers Pårørende (FFP)
Fremskrittspartiet
Helsingforskomiteen
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Service (HRS)
Høyre
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Islamsk Råd
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kontoret for fri rettshjelp
Kristelig Folkeparti
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kystpartiet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mennesker i Limbo
Miljøpartiet De grønne
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Kommunistiske Parti
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges politilederlag
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Pensjonistpartiet
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
PRESS – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
Rettspolitisk forening
Røde Kors
Rødt
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senior Norge
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Stiftelsen barnas rettigheter
Uføre Landsorganisasjon (ULO)
UNHCR Stockholm
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Venstre
Vergeforeningen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Nord Universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Samisk Høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim NTNU