Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester

 

Lenke til Rundskriv I-1/2009 i PDF

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
SAFO
FFO
Pensjonistforbundet
 

 

Nr. Vår ref Dato
I-1/2009 200805554-/ANB 01.01.2009

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester
Med bakgrunn i St. prp. nr. 1 (2008-2009) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. (FOR 1995-04-26 nr 392):

For korttidsopphold endres egenandelen fra kroner 118 til kroner 121 per døgn.
For dag- og nattopphold endres egenandelen fra kroner 59 til kroner 61 per dag/natt. 
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 6200.
 
Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. (FOR 1992-12-04 nr 915):

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G endres fra kroner 150 til kroner 155

Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2009.

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef 

 

Andreas Børnick
førstekonsulent