Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap

Departementet viser til representantforslag om domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. dokument 8:33 S (2016-2017).

Departementet kan instruere UDI og UNE, om prioritering av saker jfr. statsborgerloven § 28 første ledd. På bakgrunn av dette instruerer departementet UDI og UNE om å inntil videre ikke fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Utredning av saker kan fortsette selv om det inntil videre ikke skal fattes vedtak. 

Med vennlig hilsen
Barbro A Bakken
ekspedisjonssjef

Truls Knudsen
seniorrådgiver