AI-97/09 - Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe - Oppdatert

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
 

 

 

 

Nr.                                            Vår ref                                          Dato
AI-97/09                                   200600251                                    17.12.2009

 

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser, siste AI-76/09 av 17.2.2009, gitt som følge av opphevelse av blant annet § 2 i forskrift 15.8.2003 om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe (Zimbabwe-forskriften). Formålet med instruksene var å forlenge gyldigheten av reiserestriksjonene mot de samme personene som var underlagt reiserestriksjoner i henhold til den opphevede § 2 i nevnte forskrift.

Videre vises det til vedlagt melding fra Utenriksdepartementet av 28.1.2009. Norge har sluttet opp om EUs felles holdning 2009/68/FUSP av 26.1.2009 som forlenger gyldigheten av tiltakene i felles holdning 2004/161/FUSP av 19.2.2004, frem til 20.2.2010.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Zimbabwe, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt gjennom Norge, jf. § 17 første ledd bokstav l. Den oppdaterte navnelisten over personer som er omfattet av reiserestriksjonene fremgår av vedlegg til EUs felles holdning 2009/68/FUSP av 26.1.2009. Listen erstatter tidligere navnelister med tilknytning til Zimbabwe.

Lenker til relevante dokumenter:

2004/161/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:050:0066:0072:EN:PDF

2009/68/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0043:0059:EN:PDF

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil 20.2.2010, dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.

 

Med hilsen

 


Sissil M. Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør                            

                                                                                         Lene Smith Walaas
                                                                                         rådgiver

 

 

Vedlegg:
Melding fra UD av 28.1.2009
Brev til UDI av 12.03.2010 - oppdateringer
Melding fra UD av 3.3.2010
Melding fra UD av 5.3.2010

 

Kopi:
Utenriksdepartementet
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo
Rvp-redaksjonen@udi.no