Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 6-21 første ledd – oppholdstillatelse til praktikanter

Arbeids- og sosialdepartementets instruks til Utlendingsdirektoratet om tolkning av utlendingsforskriften vedrørende oppholdstillatelse til praktikanter.

1 Innledning

Vi viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning og skjønnsutøvelse, jf. utlendingsloven § 76 annet ledd.

Arbeids- og sosialdepartementet har forskriftsmyndighet for blant annet arbeidsinnvandring etter utlendingsloven kapittel 3, se kongelig resolusjon 18. desember 2009 nr. 1582. Departementet instruerer med dette om tolkningen av utlendingsforskriften § 6-21 første ledd vedrørende oppholdstillatelse til praktikanter.

2 Bakgrunn

Utlendinger som er under 30 år og ikke har fullført utdanning fra høyskole eller universitet, men som nå gjennomfører slik utdanning, kan få oppholdstillatelse som praktikant når oppholdet bygger videre på og er relevant for denne utdanningen.

Formålet med praktikantbestemmelsen er å gi studenter mulighet til praktisk opplæring innenfor den utdanningen de har valgt. Bestemmelsen ble endret 1. september 2018 for å få bedre samsvar mellom rekruttering og det tillatelsen er ment for, se ikrafttredelsesrundskrivet A-1/2018. Det ble innført nye krav til praktikantenes kompetanse og alder, samt krav om opplæringsplan. I tillegg ble varigheten av tillatelsen redusert på grunn av omfattende misbruk av ordningen.

Praktikanter kan få oppholdstillatelse i normalt inntil seks måneder og ikke mer enn til sammen tolv måneder. Hensikten med dette rundskrivet er blant annet å klargjøre i hvilke tilfeller UDI kan innvilge oppholdstillatelse utover seks måneder.

3 Tolkning av utlendingsforskriften § 6-21 første ledd

3.1 Personkrets

Bestemmelsen gjelder for studenter på høyskole eller universitet under 30 år. Leger som tar videreutdanning finansiert gjennom norske eller europeiske bistandspenger og som i den forbindelse har behov for praksisopplæring er også omfattet. Studenter på masternivå er omfattet, uavhengig av om de går på et integrert masterstudium eller først har avlagt bachelorgrad i faget.

Om utdanningen er på et høyskole- eller universitetsnivå i Norge må vurderes konkret. UDI skal i den forbindelse legge vekt på NOKUT sin vurdering av nivået på den utenlandske utdanningen. I tillegg må UDI vurdere dokumentasjonen fra utdanningsinstitusjonen i utlandet og informasjonen fra arbeidsgiveren om opplæringen som praktikanten skal få.

3.2 Krav til opplæringsplan

Søkeren skal fremlegge en opplæringsplan sammen med søknaden, slik at UDI kan vurdere om studenten fyller vilkårene for praktikanttillatelse. Planen bør gi oversikt over hvilken opplæring søkeren skal motta, hvem som skal gi opplæringen og hvilken relevans opplæringen har for studenten sin utdanning. UDI kan gi nærmere retningslinjer om opplæringsplanen.

3.3 Varigheten av oppholdstillatelse

Normalt har studenter ett praktikantopphold av kortere varighet – dvs. fra noen uker opptil seks måneder – i løpet av utdanningen sin. Hvis studenten har hatt et praktikantopphold tidligere eller har arbeidserfaring innen samme bransje, kan det være tvil om formålet med oppholdet er praktisk opplæring i yrket eller om formålet hovedsakelig er å arbeide i Norge. Det samme gjelder også når praktikantoppholdet kommer kort tid etter at studiene ble påbegynt.

Innenfor enkelte utdanninger er det vanlig å ha krav om praktisk opplæring i opptil 12 måneder, mens det på andre utdanningsområder er vanlig å ha flere kortere opplæringsperioder i løpet av utdanningsløpet.

Varigheten av oppholdstillatelsen må derfor vurderes konkret ut fra formålet med praktikanttillatelse og risikoen for misbruk. UDI må vurdere om formålet med hele oppholdet er praktisk opplæring i et yrke eller om det i den konkrete saken foreligger en risiko for at arbeidsgiverens behov for arbeidskraft og søkerens ønske om å arbeide i Norge er viktigere enn opplæringen. I risikovurderingen bør det ses hen til om det er vanlig å ha mer enn seks måneders praktisk opplæring innenfor den aktuelle utdanningen og om det har forekommet misbruk av ordningen innenfor samme bransje tidligere. Hvis formålet med oppholdet er ordinært arbeid og ikke praktisk opplæring skal søknaden om oppholdstillatelse avslås.

Oppholdstillatelse til praktikanter gis normalt i inntil seks måneder. I saker hvor formålet med hele oppholdsperioden er praktisk opplæring og risikoen for misbruk er lav, kan UDI innvilge tillatelse i inntil 12 måneder. Det kan også gis oppholdstillatelse til praktikanter for kortere perioder i flere omganger innenfor en tidsramme på maksimalt 12 måneder tilsammen, forutsatt at formålet med oppholdene er opplæring og risikoen for misbruk er lav.

Oppholdstillatelser til praktikanter kan ikke fornyes. Dette innebærer at en praktikant ikke kan forlenge et allerede påbegynt praktikantopphold i Norge. Lengden på praktikantoppholdet og hvordan det passer inn i utdanningssituasjonen skal fremgå av søknaden om oppholdstillatelse.

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solveig Lie
avdelingsdirektør

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsnemnda