Bedre beskyttelse av barns utvikling

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2012

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til postmottak@bld.dep.no

NOU 2012:5 inngår i et større arbeid som regjeringen har satt i gang for å styrke barnevernet.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til:

Tone Julie Kvikstad, 22 24 25 83 eller e-post tjk@bld.dep.no

Stephan Smirou, 22 24 25 89 eller e-post ses@bld.dep.no

Vår ref.: 201200643

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling på offentlig høring. Utredningen er utarbeidet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.02.11 og den ble overlevert barne-, likestillings- og inkluderingsministeren 06.02.12. Utvalget ble ledet av psykolog Magne Raundalen og har vært bredt sammensatt med representanter fra praksisfeltet og forskningsmiljø.

Utvalget fikk i oppgave  å foreta en helhetlig og grundig gjennomgang av det biologiske prinsipp i barnevernet. Det biologiske prinsipp gjenspeiler en grunnleggende verdi i samfunnet; at det har en egenverdi for barn å vokse opp med sine foreldre. Tilknytning til de biologiske foreldre er i seg selv en ressurs for barnet.

I lys av dette gjør barnevernet sine faglige vurderinger og avveininger. Spørsmål som stilles er: Hva er god nok omsorg for et barn, hvor går terskelen for å gripe inn og hvor stor vekt skal det biologiske prinsipp tillegges når et barns omsorgssituasjon er mangelfull?  Utvalget fikk i oppgave å synliggjøre de problemstillinger barnevernet møter i sitt arbeid. Utvalget fikk videre i oppdrag å framskaffe et faglig oppdatert grunnlag for fag- og politikkutvikling samt å vurdere det biologiske prinsipp ut fra et bredt perspektiv.

Mandatet til utvalget er gjengitt i NOU 2012:5.

NOU 2012:5 kan lastes ned via denne linken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5.html?id=671400

 De som ønsker det kan bestille trykt versjon av utredningen ved å sende bestilling til
publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Høringsfristen er 15. september 2012.

Rapportens problemstillinger berører en rekke fagdisipliner og instanser. Den har også interesse for allmenheten. Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er  åpen for andre enn de som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater eller andre berørte organisasjoner bør avgi uttalelse. Vi ber utdanningsinstitusjonene om å formidle utredningen til aktuelle institutter/utdanninger.  

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til postmottak@bld.dep.no

NOU 2012:5 inngår i et større arbeid som regjeringen har satt i gang for å styrke barnevernet.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til:

Tone Julie Kvikstad, 22 24 25 83 eller e-post tjk@bld.dep.no

Stephan Smirou, 22 24 25 89 eller e-post ses@bld.dep.no

 

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
Adopsjonsforum
Akademikerne
Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre
Aleneforeldreforeningen
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne- ungdoms- og familieetaten, region øst
Barne- ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne- ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne- ungdoms- og familieetaten, region nord
Barne- ungdoms- og familieetaten, region midt-Norge
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnesakkyndig kommisjon
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Datatilsynet
Den norsk Legeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske tannlegeforening
Domstolsadministrasjonen
Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)
FAFO
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Forandringsfabrikken
Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde
Foreningen for partnerskapsbarn
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for menn og omsorg
Frelsesarmeens barne- og familievern
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmennene
Sentraladministrasjonen for fylkesnemndene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helseregionene (5)
Helsetilsynet i fylkene
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
InorAdopt
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets pasientombud
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
NOBO – norsk barnevernlederorganisasjon
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – bransjeforeningen for barn og unge i NHO- Service
Organisasjonen for foreldre/ barntiltak
Plan Norge
Politidirektoratet
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Vest
RBUP Helse Sør-øst
RBUP Helse Nord
RBUP Helse Vest
RBUP Helse Midt-Norge
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for Norske kollektiv
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Sametingets ungdomsutvalg
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Sivilombudsmannen
SOS-barnebyer Norge
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Sysselmannen på Svalbard
UNICEF-komiteen i Norge
Universitetet i Agder – ved ulike fakulteter
Universitetet i Bergen – ved ulike fakulteter
Universitetet i Oslo – ved ulike fakulteter
Universitetet i Stavanger – ved ulike fakulteter
Universitetet i Tromsø – ved ulike fakulteter
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet
Verdens barn
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Ønskebarn

Til toppen