Invitasjonsbrev til forum for etikk i kommunesektoren

Datert 31.08.06

Inviterte organisasjoner i henhold til liste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1733-5 MOP

31.08.2006

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 26. september

Regjeringen har høye ambisjoner for kommune-Norge. I dette inngår å bidra til høy etisk standard i kommunal virksomhet og dermed også til kommunenes gode omdømme.

Arbeidet med å styrke grunnlaget for høy etisk standard i kommunesektoren bør foregå i en bred og åpen prosess hvor ulike erfaringer og synspunkter tas i betraktning. Derfor ønsker jeg å etablere Forum for etikk i kommunesektoren. Forumet vil bestå av utvalgte eksperter og organisasjoner m.m. På denne bakgrunn tar jeg kontakt og håper at din organisasjon har anledning og lyst til å delta i arbeidet.

I tillegg til at vi nå etablerer Forum for etikk i kommunesektoren, vil det bli etablert en administrativ arbeidsgruppe med deltakere fra Fornyings- og administrasjons­departe­mentet, Justisdeparte­mentet, KS og Kommunal- og regionaldepartementet. Denne gruppen er etablert på bakgrunn av at jeg ønsker en bred gjennomgang av aktuelt regel­verk på området. Det er nødvendig å se nærmere på gjeldende regelverk av betydning for etiske forhold i kommunesektoren og hvilke deler av regelverket som bør vurderes nærmere med sikte på lovendringer. Målet er at eventuelle lovendringer vil kunne legges fram for Stortinget i 2008. En viktig oppgave for Forum for etikk i kommunesektoren vil være å gi innspill til dette regelverksarbeidet, og jeg viser her til vedlagte mandat for forumet og arbeidsgruppen.

Jeg inviterer med dette til det første møtet i Forum for etikk i kommunesektoren som blir tirsdag 26. september 2006 klokken 10.00 til 12.00 i Akersgata 59. Din organisasjon inviteres til å stille med én representant.

Jeg håper din organisasjon ønsker å bidra i regjeringens arbeid med å sikre høy etisk standard i kommunene gjennom å delta i vårt nyetablerte forum. Vi ber om å få en tilbakemelding innen 22. september på telefon 22 24 72 01 eller e-post marianne.ovestad@krd.dep.no.

Dagsorden for møtet 26. september vil bli ettersendt.

Med hilsen

Åslaug Haga

Vedlegg: Praktiske opplysninger, mandat for forumet og mandat for arbeidsgruppen

Vedlegg:

Praktiske opplysninger om første møte i Forum for etikk i kommunesektoren

Dato: Tirsdag 26. september 2006

Tid: Klokken 10.00 til 1200

Sted: Akersgata 59 (VIP-rommet)

Registrering: Deltakerne bes melde seg i vakta

Påmelding: Bekreftelse på deltakelse og navn på representant bes sendt til marianne.ovestad@krd.dep.no innen 22. september

Pressen vil være invitert.

Deltakerne på møtet er velkomne til å komme med skriftlige innspill og synspunkter. Disse kan enten leveres til avdelingsdirektør Christine Hjortland i møtet eller sendes på e-post til nina-britt.berge@krd.dep.no etter møtet.