Juridisk vurdering av deling av data fra maritime overvåkings- og meldingssystemer

En arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet har gjennomført en juridisk vurdering av regelverk som kan ha betydning for adgangen til å dele data fra ulike systemer for overvåking av skipstrafikk og maritime rapporterings- og meldingssystemer innenfor Kystverkets ansvarsområde.

Bakgrunn

Overvåkings- og meldingssystemer for sjøtransporten er viktige elementer i sjøsikkerhetspolitikken, både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt samarbeid om overvåking av sjøtransport og forbedring av meldings- og rapporeringsrutiner er under rask utvikling. Det etableres også systemer for å bedre ressurskontroll, bekjempe miljøkriminalitet, styrke antiterrorarbeid og styrke grenseovervåking.

Fiskeri- og kystdepartementet har blant annet ansvar for sjøtransport, havnepolitikk og forebyggende sjøsikkerhet. Som fagetat under departementet har Kystverket som en av sine oppgaver å samle inn og tilrettelegge for bruk av data fra maritime overvåkings- og meldingssystemer.

Fiskeri- og kystdepartementet har identifisert et behov for en juridisk vurdering av regelverk som eventuelt kan sette rammer for denne oppgaven. Vurderingen vil legges til grunn ved utarbeiding av retningslinjer for deling av maritime data.

Les arbeidsgruppens rapport (pdf)