Rapporter og planer

Felles handlingsplan for Kina og Norge om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon

Norge og Kina undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

Noen av målene i handlingsplanen er å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, fremme teknologi- og kunnskapsoverføring mellom forskningsorganisasjoner og næringsliv og forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten i begge land gjennom best mulig utnyttelse av ressursene.

Både Kina og Norge vil fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, blant annet å:

 • etablere felles laboratorier eller forskningssentre
 • bygge partnerskap mellom forskningsorgani­sasjoner, universiteter og foretak gjennom forskningssamarbeid, akade­miske utvekslinger og felles arbeid med karriereutvikling
 • fremme multilateralt samarbeid, for eksempel innen EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

Handlingsplanen oppmuntrer særlig til samarbeid innen følgende områder:

 • miljø, klima og lavutslippssamfunn
 • fornybar energi og lavkarbonteknologier
 • polarforskning
 • marin og maritim forskning (inkludert fiskeriforskning og fiskeriteknologi)
 • biovitenskaper (inkludert helse og omsorg samt landbruk, matvare­trygg­het og matvaresikkerhet)
 • materialer
 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • andre områder som en felles komité blir enig om i løpet av perioden handlings­planen gjelder for.

Samarbeid under denne handlingsplanen bygger på eksisterende avtaler mellom Kina og Norge om forskning, teknologi og innovasjon.

Handlingsplan mellom Kina og Norge 2018-2020.pdf