Veiledninger og brosjyrer

Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi 2015–2017

Regjeringens EU-strategi er utgangspunktet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi.

Departementet har følgende hovedformål for deltakelse:

  1. Delta i utformingen av premisser som blir lagt av internasjonale organ for å sikre norske interesser og forpliktelser innenfor våre ansvarsområder.
  2. Lære av andre lands erfaringer på de politikkområdene vi prioriterer.
  3. Bidra til formidling av kunnskap på de politikkområdene vi prioriterer.

Norge er gjennom medlemsskap i FN, Europarådet og andre organisasjoner også bundet av avtaler. Oppfølgingen av avtalene angir også rammer for Kommunal- og moderniseringsdepartementets internasjonale arbeid.

Departementet er også involvert på en rekke politikkområder under EU- og EØS-paraplyen som ikke er nevnt i regjeringens EU-strategi. Førende for dette arbeidet er EØS-avtalen og EU-programmer. Eksempler på dette er IKT-politikk, forvaltningspolitikk og regionalpolitikk.