Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommuneloven § 50 og § 54

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette orientere om forståelsen av lånebegrepet i kommuneloven § 50 og om forbudet i kommuneloven § 54 mot overdragelse av skatter og avgifter.


Kommuneloven § 50

Kommuneloven § 50 angir uttømmende hvilke formål kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til. Det følger av bestemmelsen at det ikke kan tas opp lån til kjøp av aksjer, selskapsandeler eller finansielle instrumenter.

I brev av 28.1.2008 til Kommunal- og regionaldepartementet har Justisdepartementet gitt en vurdering knyttet til forståelsen av lånebegrepet i kommuneloven § 50. Uttalelsen fra Justisdepartementet gjaldt en avtale mellom Vik kommune og DnB Markets inngått i 2001, hvor kommunen mottok en engangsutbetaling og påtok seg tilbakebetalingsforpliktelser. Avtalen var inngått i sammenheng med at kommunen hadde fremtidige inntekter fra konsesjonskraft. Problemstillingen i saken var om avtalen var å anse som lån i henhold til kommuneloven § 50.

Kommunal- og regionaldepartementet vurderte spørsmålet i 2002, og kom den gang til at avtalen mellom Vik kommune og DnB Markets ikke var å anse som lån i henhold til kommuneloven § 50, jf. departementets brev av 20.9.2002 til fylkesmannen i Sogn og Fjordane (vedlegg 1). Justisdepartementet fant derimot at dette var en avtale som må regnes som et låneopptak etter kommuneloven § 50, jf. Justisdepartementets brev av 28.1.2008 til Kommunal- og regionaldepartementet (vedlegg 2).

Justisdepartementet la til grunn for sin konklusjon i saken at det forelå en avtale mellom kun to parter om å motta penger mot en forpliktelse til å betale tilbake, og at det således var kommunen som var rettighets- og pliktsubjekt i avtalen med banken. Kommunens tilbakebetalingsplikt var videre ubetinget.

Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at lånebegrepet i kommuneloven § 50 må forstås i lys av Justisdepartementets brev av 28.1.2008. Spesielt gjør vi oppmerksom på at kommuneloven § 50 legger begrensninger på mulighetene for at en gjennom konstruksjoner basert på finansielle avtaler kan få utbetalt framtidige inntekter fra konsesjonskraft eller andre framtidige inntekter, som så plasseres i finansmarkedet i forvaltningsøyemed.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at rentebytteavtaler med netto utbetaling ved avtaleinngåelse etter departementets vurdering må anses som lån etter kommuneloven § 50. Vi viser her til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 16.3.2006 (vedlegg 3).

Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å være generelt oppmerksomme på finansielle avtaler som inneholder engangsutbetalinger og tilbakebetalingsforpliktelser. Avtaler som må anses som lån kan som nevnt utelukkende knyttes til finansiering av lovlige låneformål i henhold til kommuneloven § 50.

Dersom det er tvil om en avtale må anses som lån etter kommuneloven § 50, vil det være viktig at kommuner og fylkeskommuner gjennomfører grundige utredninger og selvstendige vurderinger av spørsmålet. Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å følge en forsiktighetslinje.

Kommuneloven § 54

Kommuneloven § 54 første setning lyder:

”En kommunes eller fylkeskommunes krav på skatter og avgifter kan ikke overdras.”

Bestemmelsen fastsetter et alminnelig forbud mot å skaffe seg midler ved å overdra kommunens eller fylkeskommunens krav på skatter og avgifter.

Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at bestemmelsen også omfatter forbud mot overdragning av framtidige skatte- og avgiftskrav.

Departementet legger til grunn at overdragelsesforbudet gjelder alminnelige inntekts- og formuesskatter og eiendomsskatt. Departementet legger videre til grunn at overdragelsesforbudet må antas å gjelde alle typer avgifter av offentligrettslig art, herunder avgifter (”konsesjonsavgifter”) etter industrikonsesjonsloven av 14.12.1917
§ 2 nr. 13 og etter vassdragsreguleringsloven av 14.12.1917 § 11.


Med hilsen


 
Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                          Thor Bernstrøm
                                                                          avdelingsdirektør

Vedlegg 1 (pdf-format)
Vedlegg 2 (pdf-format)
Vedlegg 3 (pdf-format)