Kongelig resolusjon om endringer i forskriftene om vern av nasjonalparkene Jotunheimen, Reisa og Saltfjellet-Svartisen — oppheving av det generelle forbudet mot kommersiell turisme

Miljøverndepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Miljøvernminister: Børge Brende

   
 

Ref.nr.:

 
 

Saksnr:

 
 

Dato:

24.10.03

Forslag

Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag om endringer av forskriftene om vern av Jotunheimen nasjonalpark i Oppland og Sogn og Fjordane, Reisa nasjonalpark i Troms fylke og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark i Nordland fylke. Endringene innebærer at det generelle forbudet mot kommersiell turisme oppheves.

Forskriftene ble fastsatt ved kongelige resolusjoner av 5. desember 1980 for Jotunheimen nasjonalpark, 28. november 1986 for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlas og 8. september 1989 for Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark i medhold av naturvernloven. Formålet med vernet av disse områdene er i hovedsak å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjellområde med dets plante- og dyreliv, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

Miljøverndepartementet anbefaler at forskriftsendringene skjer ved kongelig resolusjon ettersom den vurderes som en prinsipielt viktig endring som har vært lagt fram for Stortinget.

Bakgrunnen for endringen

Regjeringen gikk i St.prp. nr. 65 (2002-2003) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i

statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 inn for å oppheve forbudet mot ”kommersiell turisme” i nasjonalparkene Jotunheimen, Reisa og Saltfjellet - Svartisen. Begrunnelsen for dette er å åpne for økt miljøtilpasset turistvirksomhet som ikke kommer i konflikt med verneformålet i nasjonalparkene.

Fra St.prp. nr. 65 (2002-03) sidene 211 - 212 siteres følgende:

"Reiselivstiltak som forutsetter betydelige infrastrukturelle tiltak og bruk av motorisert transport innenfor nasjonalparker og andre verneområder bryter med den tradisjon som Norge til nå har hatt som reiselivsnasjon, og er i strid med gjeldende nasjonalparkpolitikk. Slike tiltak vil forringe nettopp de kvaliteter som gjør disse områdene attraktive.

Regjeringen mener likevel det er potensial for mer turistmessig bruk av våre verneområder, og vil åpne for økt miljøtilpasset turistvirksomhet som ikke kommer ikonflikt med verneformålet i nasjonalparkene. Tilrettelegging skal skje på naturens premisser, men med premisser som samtidig åpner for flerbruk. Regjeringen vil oppheve forbudet mot kommersiell turisme slik det er formulert i vernebestemmelsene for tre av våre nasjonal­parker (Saltfjellet/Svartisen, Jotunheimen og Reisa). Tiltak innenfor nasjonalparker og landskapsvernområder i forbindelse med turisme skal selvsagt vurderes på samme måte enten tiltaket er av kommersiell eller ikke-kommersiell karakter. Det er tiltakets innvirkning i forhold til verneformålet som skal være avgjørende, ikke om tiltaket har næringsmessig betydning.”

I Innst. S. nr. 260 (2002-2003) står det: "Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, tar til orientering det som står i proposisjonen om fjellområdene – bruk, vern og verdiskaping."

Saksbehandling

Miljøverndepartementet har ikke funnet det nødvendig med en alminnelig høring av disse forskriftsendringene. Miljøverndepartementets anser dette som "åpenbart unødvendig", jf. forvaltningsloven § 37, 4. ledd, bokstav c og Utredningsinstruksen pkt. 5.4 første ledd bokstav c. Det vises til at saken er behandlet både av Regjeringen og Stortinget, og høringsinstansene har ikke mulighet til å påvirke sakens utfall. Det foreslås ingen andre endringer enn det som framgår av nevnte proposisjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forvaltningen av verneområdene inngår i fylkesmannens generelle forvaltning av vernede områder i fylket. Utgifter til forvaltning vil fortsatt bli dekket innenfor eksisterende budsjettrammer.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet viser til ovennevnte. Det generelle forbudet mot kommersiell virksomhet innenfor Jotunheimen nasjonalpark, Reisa nasjonalpark og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark tas ut av forskriftene for disse områdenes vedkommende.

Forskrift om endring i forskrift om Jotunheimen nasjonalpark Lom, Vågå, Vang kommunar, Oppland fylke, Luster og Årdal kommunar, Sogn og Fjordane fylke

Fastsett ved kongelig resolusjon av 24. oktober 2003 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4, og §§ 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet.

I

I forskrift av 5. desember 1980 nr. 1 blir det gjort slik endring:

Kap IV, punkt 6.1 skal lyde:

Bruk av nasjonalparken i samband med større treningsopplegg, øvingar, jaktprøvar m.m. kan berre skje etter godkjenning frå forvaltningsstyremakta.

II

Endringa trer i kraft straks

Forskrift om endring i forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlas meahcci, Nordreisa kommune, Troms

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I forskrift av 28. november 1986 nr. 2112 blir det gjort slik endring:

Kap IV, punkt 6.1, andre avsnitt, første setning skal lyde:

Idrettsarrangement er forbudt.

II

Endringen trer i kraft straks

Forskrift om endring i forskrift om vern av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Skjerstad, Nordland

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I forskrift av 8. september 1989 nr. 893 blir det gjort slik endring:

Kap IV, punkt 6.1, første avsnitt, siste setning skal lyde:

Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen større organisert virksomhet er ikke tillatt.

II

Endringen trer i kraft straks