Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

I regi av OED gjennomføres en vurdering av mulige konsekvenser av eksisterende og fremtidig petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Vurderingen utgjør en del av et større planverk for å kunne balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Rapport fra SINTEF Materialer og Kjemi

Rapporten i pdf