Konsekvenser av utslipp til luft

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Rapporten inneholder vurderinger av konsekvensene av utslipp av NOx og NMVOC fra petroleumsvirksomheten i Norskehavet for forsuring, overgjødsling og ozoneksponering med dagens utslipp (2006) og for 2025. Rapporten er levert av NILU Norsk Institutt for Luftforskning

Rapporten i pdf