Konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP)

Vedlagt følger forslag til nasjonal allokeringsplan for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 2008-2012. Den nasjonale allokeringsplanen beskriver fordeling av kvoter til de kvotepliktige bedriftene i Norge og er en del av regjeringens samlede klimapolitikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2008

Vår ref.:

Vedlagt følger forslag til nasjonal allokeringsplan for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 2008-2012. Den nasjonale allokeringsplanen beskriver fordeling av kvoter til de kvotepliktige bedriftene i Norge og er en del av regjeringens samlede klimapolitikk.

Vi imøteser eventuelle merknader innen 14. januar 2008.

Det fleste elementene i den nasjonale allokeringsplanen har allerede vært på høring i forbindelse med Ot.prp. nr. 66 2006-2007 og klimakvoteforskriften. Deler av planen knyttet til blant annet gasskraftreserve og opt-in sendes ut på forskriftshøring parallelt.


Med hilsen


Lene Lyngby (e.f.)
avdelingsdirektør

 Thomas L. Myhrvold-Hanssen
 rådgiver

A/S Norske Shell
Agder Energi Varme AS
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
APS Norway
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
AS Falconbridge Nikkelverk
AS Norske Shell
AS Optiroc Leca Borge
AS Optiroc Leca Rælingen
AS Rockwool Larvik
AS Rockwool Moss
AS Rockwool Trondheim
Aust-Agder fylkeskommune
Avinor
Barne- og likestillingsdepartementet
Bensinforhandlernes bransjeforening
BG Norge
BG Norge
Bilimportørenes Landsforening
Bjølvefossen AS
BKK Produksjon AS
BKK Varme AS
Bodø Sildoljefabrikk AS
Borealis AS /INEOS Bamble AS
Borgestad fabrikker
Borregard Industries Ltd
BP Norge AS
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens Landsforening
Bærum fjernvarme AS
Celsa Armeringsstål AS
Chr. Michelsens institutt
Chr. Michelsens Research - CMR
Cicero Senter for klimaforskning
Conoco Phillips Skandinavia AS
Datatilsynet
Det norske maskinistforbund
Det norske meteorologiske institutt
Det Norske Oljeselskap ASA
Det norske Veritas
Direktoratet for naturforvaltning
DONG E&P Norge AS
Drammen Fjernvarme
Dynea ASA Lillestrøm
ECON Analyse AS
Egersund Sildeoljefabrikk AS
Eidsiva Servicepartner
Elkem Aluminium ANS Lista
Elkem Aluminium Mosjøen
Elkem ASA avd. Salten verk
Elkem ASA Bremanger smelteverk
Elkem ASA Fiskaa Karbon
Elkem ASA Fiskaa Silicon
Elkem Meråker AS
Energibedriftenes Landsforening
Energiforsyningens Fellesorgani-sasjon (ENFO)
Eni Norge AS
Enova SF
Eramet Norway A/S
Eramet Norway AS Porsgrunn
Esso Norge AS Slagentangen
Europabevegelsen i Norge
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
Fesil ASA avd. Holla metall
Fesil ASA avd. Lilleby metall
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnfjord Smelteverk AS
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Fjernvarme Øst
Forbrukerrådet
Forestia AS
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsikringsforeningen
Forsvarsdepartementet
Forum for utvikling og miljø
Fraktfartøyenes Rederiforening
Fremtiden i våre hender
FREVAR KF
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Frischsenteret
Fundia Armeringsstål A/S, Postboks 500
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Gassco AS (Kårstø, Kollsnes og Draupner)
Gassnor AS
GE Healthcare AS
Glava AS
Glomma Papp AS
Greenpeace Norge
GRIP Senter
Hamar-Regionen Fjernvarme AS
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Hellefoss AS
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hunsfos Fabrikker AS
Huntonitt AS
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Hurum Fabriker AB
Hustadmarmor A/S
Hydro Aluminium AS Hydro Carbon
Hydro Aluminium AS Høyanger metallverk
Hydro Aluminium AS Karmøy metallverk
Hydro Aluminium AS Sunndal verk
Hydro Aluminium AS Årdal metallverk
Hydro Aluminium Rolled Products
Hydro Magnesium Norway
Hydro Polymers Rafnes
Hydro Stureterminalen
Hønefoss Fjernvarme AS
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Institutt for strategisk analyse (INSA)
Intertek West Lab AS
Jordforsk
Justervesenet
Justis- og politidepartementet
Karmsund Fiskemel AS
Kjelforeningen – Norsk energi
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Konkurransetilsynet
Kristvika
Kronos Titan AS
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kystdirektoratet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Larvik Cell AS
Lundin Norway AS
Lyse Gass AS
Marathon Petroleum Company (Norway)
Marintek
Maskinentreprenørenes forbund
Maxit Leca Rælingen
Metro Partner
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Mo Fjernvarme AS
Møre og Romsdal fylkeskommune
Måløy Sildoljefabrikk AS
Natur og Ungdom
Naturkraft AS
Nei til EU
Norcem A.S
Nord Pool ASA
Nordic Paper AS
Nordland fylkeskommune
Nordmøre Energigjenvinning KS
Nordsildmel AL
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Noretyl AS Rafnes
Norfrakalk AS
Norges Automobilforbund (NAF)
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bilsportforbund
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges landbrukshøgskole (NLH)
Norges Lastebileier-forbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund/Norskog
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skogforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Kjemisk Industriarbeider-forbund
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk renholdsverk-forening
Norske Skog ASA – Saugbruks
Norske Skog ASA Follum
Norske Skog ASA Skogn
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oleon Scandinavia AS
OLF Oljeindustriens Landsforening
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
OM Technology Energy Systems
Oppland fylkeskommune
Orkla Exolon KS Orkanger
Oslo Børs ASA
Oslo kommune Energigjenvinningsetaten
Owens-Corning Fiberglass Norway AS
Pertra ASA, Frøy
Peterson Linerboard AS, Moss
Peterson Linerboard AS, Ranheim
Point Carbon
PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS
Rana Metall KS
Rederienes Landsforening
Ren Luft Foreningen
Rio Doce Manganese Norway A/S
Risavika Gas Centre DA
Rogaland fylkeskommune
Ruukki Profile AS
Ruukki Profiler AS
Rygene Smith & Thommesen A/S
Rådgivende Ingeniørers forening
Saint Gobain ceramic material AS, avd. Arendal
Saint Gobain ceramic material AS, avd. Lillesand
Sametinget
SCA Hygiene Products AS
Shell-raffineriet Sola
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Skandinavisk Kraftmegling AS
Skattedirektoratet
Skretting AS
SMA Mineral Magnesia AS
SMA-Mineral AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankforeningen i Norge
Statens helsetilsyn
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utvikl.land (NORFUND)
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett
Statnett SF
Statoil ASA Mongstad gasskraft
Statoil ASA Tjeldbergodden
StatoilHydro ASA
StatoilHydro ASA
StatoilHydro ASA
StatoilHydro Mongstad
Statskonsult
Statsministerens kontor
Statsministerens kontor
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Södra Cell Folla
Södra Cell Tofte
Sør-Norge Aluminium AS Husnes
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tafjord Kraftvarme AS
Talisman Energy Norge AS
Talisman Energy Norge AS
Teknologibedriftenes Landsforening
Teknologisk Institutt
Telemark fylkeskommune
Thamshavn verk AS
Tinfos Jernverk AS Øye smelteverk
Tinfos Titan og Iron KS Tyssedal
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes fellesforbund
Transportøkonomisk institutt
Troll Gassanlegg Kollsnes
Troms fylkeskommune
Trondheim Energiverk Fjernvarme AS
Vadsø Sildoljefabrikk as
Vafos AS
Vedde AS
Vedde AS
Vegdirektoratet
Verdalskalk A/S
Verdens Naturfond WWF Norge
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Viken Fjernvarme AS Gardermoen
Viken Fjernvarme AS, Oslo
Welcon Egersund AS
Welcon Moldtustranda AS
Wienerberger AS Bratsberg Teglverk
Worldwatch Institute Norden
Yara International ASA
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organization
Økonomisk Institutt Universitetet i Oslo
Øraveien Industripark AS
Østfold fylkeskommune

Til toppen