Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2014. Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de vedlagte data. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er gjort endringer/presiseringer i teksten til kolonnene 17-20 (landbruk) for å unngå en del tilbakemeldinger og spørsmål som har kommet til disse tallene. Vedlegg 2 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene, inkludert beregning av korreksjonsordningen for statlige og private skoler.

De resterende kriteriedataene blir lagt ut på departementets internettsider (www.regjeringen.no/krd )så snart disse foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til kommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev per post om at nye data er lagt ut. På grunn av at enkelte data kommer sent (september) vil det kunne bli knappe tidsfrister for tilbakemelding på noen av disse dataene. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på det.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 9, vedlegg 2 kan rettes til Helsedirektoratet, ved kontaktperson Mari Anne Lundberg, senest 24. august (tlf.: 24 16 32 40/ e-post: mlu@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kolonne 14-16, vedlegg 2), kan rettes til Kunnskapsdepartementet (KD) ved kontaktperson Trine Ytre-Arna, senest 24. august (tlf.: 23 30 13 64/e-post: trine.ytre-arna@utdanningsdirektoratet.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 17-20, vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader kan rettes til LMD, ved kontaktperson Åse Marie Hatløy Rusaanes, senest 24. august (tlf.: 22 24 92 55/e-post: Ase-Marie-Hatloy.Rusaanes@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata kan rettes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 24. august. Kontaktperson i KRD er Joachim Ramm (tlf.: 22 24 72 31 / e-post: joachim.ramm@dep.krd.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

 

 

Med hilsen

 

 

Grete Lilleschulstad (e.f.)
underdirektør

                                                                                          Joachim Ramm                                                                                           førstekonsulent

 

Vedlegg:
1: Tabellforklaring til vedlegg 2 (word)
2: Tabellen Kriteriedata for kommunene 2014 (excel)