Kunngjøring av prosjektmidler 2017

Helse- og omsorgsdepartementet lyser nå ut midler til norsk-russiske helse¬samarbeids-prosjekter med søknadsfrist 1. april 2017. Tilskuddsmidlene vil kunne benyttes til prosjektarbeid i 2017 og første halvdel av 2018, med rapporteringsfrist 1. juni 2018.

Samlet tilskuddsbeløp som lyses ut er omlag 10,5 millioner kroner. Det tas forbehold om eventuelle endringer av samlet beløp som følge av endringer i ramme­betingelsene for ordningen eller endringer i pågående prosjekter. Midlene kommer fra Utenriks­departementets budsjettpost 118.70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland. Ordningen forvaltes av Helse- og omsorgs­departementet som fatter vedtak om tilskudd.

Støtte kan søkes til helsesamarbeidsprosjekter som fremmer målsettingene i "Samarbeids­programmet for helse og relaterte sosiale spørsmål i Barentsregionen", og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet. De spesifikke kriteriene for ordningen fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet, og er for 2017/18 nærmere spesifisert under avsnittet "Målsetting med tilskuddsordningen" i dette brevet.

Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk, Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

Tilskudd kan søkes for prosjekter med varighet av inntil 3 år. Det gjøres oppmerksom på at det må sendes ny søknad for hvert år, og at eventuell støtte til år 2 og 3 avhenger av prosjektets progresjon og om det er tilgjengelige midler/om ordningen videreføres. Tilskudd begrenses som hovedregel oppad til 800 000 kr per prosjekt per år. For spesielle satsinger kan øvre grense fravikes, og det kan gis et tilskudd på inntil 2 millioner kr per år.

Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler etter at øvrige søknader er ferdigbehandlet.

Alle søknader må ha en norsk partner og en russisk partner fra en av de aktuelle regionene.

Den norske partneren fremmer søknaden og står ansvarlig for forvaltning av tilskuddet og at rapportering og regnskap er ført i tråd med retningslinjene. Dette ansvaret kan ikke overføres til andre enn tilskuddsmottaker uten etter avtale med departementet, og gjelder også selv om norsk partner velger å overføre hele eller deler av beløpet til sin russiske partner.

Før en søknad fremmes, må søker sette seg inn i kravene til forvaltning av tilskuddet for å forsikre seg om at tilstrekkelig administrativ kapasitet er til stede for å gjennomføre prosjektet og rapportere i henhold til kravene departementet stiller.

Målsetting med tilskuddsordningen (søknadskriterier)

Til grunn for tildeling av prosjektmidler for 2017/18 ligger følgende hovedmålsettinger:

 • Forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer inkludert reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer, miljøfaktorer og nye helsetrusler.
 • Forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.
 • Styrke helsesystemene og sosiale tjenester med betydning for helse.

I prioriteringen av prosjektmidler vil det i tillegg bli lagt vekt på å støtte:

 • Prosjekter som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremmer likestilling, sosial inkludering og tillit.
 • Prosjekter som bidrar til aktiv brukermedvirkning ("Pasientens helsetjeneste").
 • Prosjekter som fremmer bruk av innovative metoder og verktøy.
 • Prosjekter som fremmer helse i alle politikkområder ("Health in all policies").
 • Prosjekter som bidrar til å inkludere og involvere sårbare grupper.

Utsatte grupper i befolkningen, som barn og unge, eldre, innsatte i fengsel, grupper med forhøyet smitterisiko og migranter er viktige målgrupper for programmet. Urfolks interesser og utfordringer i områder med lav befolkningstetthet skal vektlegges der dette er relevant.

Nytteverdi av prosjektet for norsk og russisk side, samt egeninnsats (økonomisk eller in-kind) fra begge prosjektpartnere skal tillegges vekt. Hensynet til kjønns­perspektivet skal ivaretas.

Krav til søker:

 • Søker må, med signert samarbeidsavtale, dokumentere å ha etablert god kontakt med samarbeidspartner i Russland.
 • Søker bør ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt, med sikte på å unngå overlapping med andre prosjekter.
 • Søker må ha relevante kvalifikasjoner og kompetanse, herunder kompetanse og system for resultat- og regnskapsrapportering.
 • Søker må vise god innsikt i problemstillingene i regionen.
 • Søker må ha satt seg klare og gjennomførbare mål for tiltaket.
 • Søker kan dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater av eventuell tidligere innsats, samt kunne godtgjøre den merverdi som tilføres tiltaket ut over overføring av finansielle midler.
 • Søker bør tilstrebe å begrense administrative kostnader.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at:

 • Prosjektet har nytteverdi for norsk og russisk prosjektpartner (dette bes spesifisert i søknaden).
 • Tiltaket er i tråd med norske og russiske prioriteringer. Myndighetsforankring tillegges vekt.
 • Norsk og russisk prosjektpartner bidrar med ressurser til prosjektet, finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/fysiske fasiliteter).
 • Tiltaket kan skape synergier, og/eller utløse midler eller innsats fra andre kilder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Tiltaket har en viss langsiktighet og kontinuitet, og søker kan godtgjøre at innsatsen innen rimelig tid kan bli levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.
 • Tiltaket fremmer omstilling og reformprosesser ved hjelp av kunnskaps­overføring og kompetanseutvikling.
 • Dersom det søkes støtte til videreføring av et pågående prosjekt, eller søker og/eller russisk partner (evt. via sin norske partner) har mottatt støtte over ordningen tidligere, kan erfaring med rapportering av tidligere tilskudd tillegges vekt.

Det gis som hovedregel ikke støtte til rene forskningsprosjekter, men en forsknings­komponent kan vurderes, f. eks der dette inngår som del av oppfølgingen eller dokumentasjonen av prosjektets resultater, eller der forskningen er ment å frembringe råd med direkte relevans for helsemyndighetenes arbeid innenfor ordningens målsettinger.

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter med stor andel lønnsutgifter eller prosjekter der store deler av budsjettet skal gå til innkjøp av utstyr og materiell. Det vises for øvrig til generelle vilkår som finnes på hjemmesiden: www.regjeringen.no/hod/russland

Søknadsformat og leveringsmåte

Søknadskjema lastes ned fra www.regjeringen.no/hod/russland og sendes på e-post til postmottak@hod.dep.no Dersom prosjektet har fått støtte tidligere, B-nummer (prosjektnummeret – se tilskuddsbrevet) fremgå av tittelfeltet på e-posten.

All relevant informasjon skal ligge i søknadsskjemaet, som forutsettes å inneholde fullstendige og korrekte opplysninger. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å legge ved andre vedlegg enn det som er obligatorisk (signert samarbeidsavtale).

Prosjektrapporter, dokumentasjon eller regnskap for tidligere tildelinger skal ikke legges ved søknader om videreføring av prosjekter, men må sendes inn separat etter frister som er angitt i tilskuddsbrevet.

Dersom søker sender inn flere søknader må det sendes én e-post for hver søknad.

Henvendelser om registrering av søknader eller andre spørsmål kan rettes til seniorkonsulent Inger Garstad, tlf. + 47 98 05 63 94, e-post: ig@hod.dep.no eller seniorrådgiver Vibeke Gundersen, tlf: 48 26 27 16, e-post: vrg@hod.dep.no. Søkere som har spørsmål bes ta kontakt i så god tid som mulig før fristen.

Vurdering av innkomne søknader

En rådgivende programkomité ledet av Helse- og omsorgsdepartementet med representanter fra relevante etater og departementer bistår i vurderingen av innkomne søknader. Komiteen innhenter ved behov ytterligere uttalelser fra norske eller utenlandske eksperter.

Med vennlig hilsen                                                           

Hilde C. Sundrehagen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          


Vibeke R. Gundersen
seniorrådgiver