Læringsnettverk og innovasjon i kommunene

Fafo-rapport 2013:52

Denne rapporten er den første av to i et større forskningsprosjekt som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Hovedmålet er å få kunnskap om hva som kjennetegner de kommunene som driver både effektive og gode omsorgstjenester, hvordan de gode erfaringene fra disse kommunene kan systimatiseres og hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene er en vekstbransje som tar imot stadig flere brukere med flere og mer komplekse behov enn tidligere. Kravene til tjenestekvalitet øker, det samme gjør rasjonaliseringspresset. Oppgavene som skal løses krever både faglig og organisatorisk kompetanse i tillegg til den kunnskapen som er gitt gjennom grunnutdanningen.

I denne rapporten beskriver vi kunnskaps- og kompetanseutvikling og erfaringsdeling på tvers av kommuner som skjer i statlig initiert nettverksprogram og i mindre lokalt initierte nettverk. Her spør vi blant annet om disse kompetanseforaene er lagt opp slik at de bidrar tuil denøkende lokale kompetanseutviklingen.

Les hele rapporten "Læringsnettverk og innovasjon i kommunene" (pdf - 2 Mb)