Life time pension benefits relative to life time contributions

Discussion Papers no. 825, Statistics Norway, Research department

Rapporten sammenholder beregnede mottak av ytelser fra folketrygden med beregnede bidrag til finansieringen for alle født mellom 1910 og 2070.

Slik det norske pensjonssystemet er utformet, blir ytelsene en mottar som eldre, finansiert av yngre yrkesaktive over skatteseddelen. Beregningene viser at alle som var født før folketrygden ble innført i 1967 og ytterligere et par tiår framover, tjente på det. Senere fødselskull må betale for det over skatteseddelen. 

Pensjonsreformen fra 2011 reduserer de framtidige utgiftene til alderspensjon. Men reformen innebærer også at framtidige generasjoner vil finansiere mindre enn de ville ha gjort med det gamle systemet. Størrelsen på renten spiller en rolle når en skal sammenligne beløp fra ulike perioder. Under rimelige forutsetninger om denne, vil de som er født mellom 1950 og 1980 tape på reformen. Det vil si at det de mottar av ytelser blir redusert mer enn innbetalingene deres. Kullene født etter rundt 2000 tjener på reformen. For disse kullene vil bidraget til finansieringen reduseres mer enn mottaket av ytelser.

Rapporten

Les rapporten "Life time pension benefits relative to life time contributions her (SSB)

Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet har bidratt med finansiering av rapporten.