Lov om Statens finansfond

Lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond

Statens finansfond (Finansfondet) har til formål å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet.

Se loven på lovdata.no