M-3/1997 - Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk - forskriftsendring

R-494 (22.01.1997)

Rundskriv
M-3/1997
R-494

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/04878

22. januar 1997

Til:

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Statens landbrukstilsyn, Debio, Statens Kornforretning
Kopi: Norsk Økologisk Landbrukslag, Produsentlaget

Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk - forskriftsendring

Landbruksdepartementet finner det nødvendig å endre §5 i Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk fastsatt av Landbruksdepartementet 12. november 1996.

Endringen består i at avsnittet behandlingsfrister tas ut fra denne paragrafen. Endringen innebærer at forvaltningen av ordningen gjøres administrativt mer fleksibel og hensiktsmessig. Departementet mener på bakgrunn av dette at høring av denne saken må anses åpenbart unødvendig jfr. Forvaltningslovens §37, 4. ledd, bokstav c.

§5 blir etter denne endringen:

§ 5 Innsending og behandling av søknader

"Søknad om tilskudd sendes om kommunen til fylkesmannen. Fylkesmannens landbruksavdeling behandler og avgjør søknaden etter § 3, 1. og 3. ledd og gir foreløpig tilsagn om omleggingstilskudd. Det foreløpige tilsagnet gis med forbehold om etter § 3, 2. ledd.

Tilsagn om omleggingstilskudd knyttes til areal og under forutsetning om at det bevilges midler til ordningen over jordbruksavtalen.

Søkeren må holde de frister som kontrollorganet setter for sin behandling i forbindelse med inspeksjon og oppfølging av driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon."

Landbruksdepartementet forutsetter at denne forskriftsendringen blir formidlet til årets søkere.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Merethe G. Lerfald