Markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av offentlig data

I samarbeid med Nexia og Arntsen de Besche har Oslo Economics AS skrevet en rapport om verdiskapingspotensialet knyttet til tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data.

Offentlig sektor forvalter store mengder data. Dataene benyttes både innad i det offentlige og av bedrifter og privatpersoner. Det er et potensial for å utnytte de offentlige dataene bedre og i flere sammenhenger enn i dag.

Ett av flere argumenter for økt tilgjengeliggjøring av offentlige data er at det vil gi verdiskaping som overstiger kostnadene forbundet med økt tilgjengeliggjøring. I denne rapporten drøftes samfunnsøkonomiske effekter av økt tilgjengeliggjøring av offentlige data, hindringer for økt tilgjengeliggjøring samt markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av kartdata, eiendomsinformasjon, næringslivsinformasjon og rettsinformasjon.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av offentlig data (PDF)