Meld. St. 16 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 184 L (2012–2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg II fremmet 9. august 2013 Prop. 184 L (2012–2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen).

I proposisjonen foreslås å innføre samme opptjeningstidspunkt og beregningstidspunkt for mødre og fedre. Videre foreslås det å oppheve bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende.

Departementet ønsker å foreta en ny vurdering av lovforslaget. Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke tilbake Prop. 184 L (2012–2013).

Til dokumentets forside