Meld. St. 25 (2020–2021)

Likeverdsreformen— Et samfunn med bruk for alle

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 26. mars 2021 om Likeverdsreformen blir sendt Stortinget.