Meld. St. 7 (2015–2016)

Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn

Meldingen omhandler likestilling mellom kvinner og menn. Regjeringen ønsker en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette for at både gutter og jenter, kvinner og menn, kan gjøre bruk av mulighetene sine. Meldingen drøfter likestillingsutfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep, næringsliv, helse og Norges internasjonale arbeid med likestilling.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget