Historisk arkiv

Styrker innsats for likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kvinner og menn skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg – også i praksis. Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la i dag frem regjeringens likestillingsmelding.

- For regjeringen er det viktig å styrke likestillingen. Dette er et langsiktig og målrettet arbeid som regjeringen allerede har startet på, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Denne regjeringen vil føre en likestillingspolitikk der alle har mulighet til å ta de valgene de ønsker, uavhengig av forventninger. Regjeringen vil fjerne hindringer som begrenser kvinner og menns valgfrihet.

Regjeringen har valgt å rette innsatsen mot fem områder der det fremdeles er tydelige utfordringer for likestilling: vold og overgrep, oppvekst og utdanning, arbeidsliv, helse, næringsliv og entreprenørskap.

- Norge har kommet langt når det gjelder likestilling. Men vi har fortsatt utfordringer som etter tiår med likestillingspolitikk er uløste. Kvinner og menn har i dag like rettigheter, men vi må sørge for at de også opplever at de har like muligheter, sier Horne.

Stortingsmeldingen inneholder flere tiltak på innsatsområdene. Noen er allerede satt i gang og andre vil settes i verk i årene som kommer.

- Likestilling angår oss alle og er et felles samfunnsansvar. Likestilling skapes ikke av det offentlige alene, men også på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Derfor er det viktig for regjeringen å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og forbildene som bidrar positivt til likestilling og til å endre tradisjonelle mønstre, sier Horne.

Likestilling handler om både kvinner og menn. Meldingen tar derfor opp utfordringer som den høye andelen gutter som ikke fullfører videregående opplæring, og at gutter ofte velger mer kjønnstradisjonelt enn jenter når det gjelder utdanning og arbeid.

I tillegg til et mannsperspektiv har meldingen også et gjennomgående innvandrerperspektiv.

- Jeg er særlig opptatt av at det som er vunnet i likestillingen, også skal gjelde for kvinner og menn som har innvandret. Det å ha mulighet til å ta utdanning og forsørge seg selv, frihet fra vold og uønsket sosial kontroll, er ikke bare grunnleggende for integreringen, men også for likestillingen, sier statsråden.

Les stortingsmeldingen Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn her.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å styrke likestillingen med tiltak for sammen 10 millioner kroner:

  • 2 millioner kroner til prosjektet Jenter og teknologi som har som mål å rekruttere flere jenter til realfag hvor jenter tradisjonelt er svært underrepresentert.

  • 3 millioner kroner til utviklingsprosjekter som kan styrke det kommunale krisesentertilbudet til utsatte grupper.

  • 2 millioner kroner til å styrke det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap, trusler og tvangsgifte eller annen æresrelatert vold.

  • 2 millioner kroner til FoU-kontrakter til prosjekter i helse-, pleie- og omsorgssektoren, for å bidra til nødvendig omstilling og til at flere kvinner blir gründere.

  • 1 million kroner til pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard, etter initiativ fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

I tillegg foreslås konkrete tiltak som er en del av budsjettet:

  • 72 millioner kroner til et opphentingsprogram for HPV-vaksine til kvinner opp til 26 år, slik at flere vil beskyttes mot livmorhalskreft.

  • Som en del av regjeringens strategi mot barnefattigdom, foreslås Jobbsjansen utvidet med 10 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015. Tiltaket skal bidra til at særlig flere innvandrede kvinner finner innpass i arbeidslivet.

  • Som et ledd i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, foreslås 1 million kroner til å styrke kunnskapsgrunnlaget om hatefulle ytringer.