Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategien er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Strategien er utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

En handlingsplan ble også lagt fram sammen med strategien.

Økt bruk av internett og mobile enheter, skybaserte tjenester og bruk av utenlandske tjenesteleverandører er noen av de nye utfordringene som strategien omhandler.

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (pdf)

Handlingsplan - Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (pdf)

Regjeringen prioriterer følgende områder:
  • Ivareta informasjonssikkerheten på en mer helhetlig og systematisk måte
  • Styrke IKT-infrastrukturen
  • Sørge for en felles tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen
  • Sikre samfunnets evne til å oppdage, varsle og håndtere alvorlige IKT-hendelser
  • Sikre samfunnets evne til å forebygge, avdekke og etterforske datakriminalitet
  • Kontinuerlig innsats for bevisstgjøring og kompetanseheving
  • Høy kvalitet på nasjonal forskning og utvikling innenfor informasjons- og kommunikasjonssikkerhet