Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppfølging av forventningene og tiltakene i strategien vil i stor grad skje gjennom forskningsinstitusjonenes og offentlige dataforvalteres ordinære utviklingsarbeid og finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer. Enkelte tiltak kan ha økonomiske og administrative konsekvenser. Forslag som innebærer tiltak med budsjetteffekter vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen, blant annet i lys av handlingsrommet i budsjettpolitikken.

Til forsiden