Forsiden

NOU 1998: 14

Finansforetak m.v.— Utredning nr 4 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og for å beskytte forbrukerens interesser i avtaler om banktjenester, og foreslå slike lovregler som den finner behov for på området.

Kommisjonens første utredning, NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag, ble avgitt i desember 1994. Kommisjonens andre utredning, NOU 1995:25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner, ble avgitt i november 1995. Kommisjonens tredje utredning, NOU 1996:24 Betalingssystemer m.v., ble avgitt i november 1996.

Kommisjonen legger med dette frem sin fjerde utredning. Utredningen inneholder forslag til lovgivning om finansforetak. Det foreslås regler om etablering, konsesjonsbehandling, organisering m.v. av finansforetak og finanskonsern. I samråd med Finansdepartementet vil regler for finansforetaks virksomhet samt regler om finansmeglerforetak m.v., bli behandlet i kommisjonens neste og avsluttende utredning.

Kommisjonens lovforslag er i hovedsak enstemmig, men som det fremgår av lovforslaget er det fremmet enkelte mindretallsforslag. I de alminnelige og spesielle motiver er det i tillegg enkelte særmerknader fra ulike mindretall.

Etter avtale med Finansdepartementet avgis denne utredning til Finansdepartementet.

Oslo, 18. august 1998

Erling Selvig

Bernt Nyhagen

Torfinn Bjarkøy

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Asbjørn Fidjestøl

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Sigrid Melsom

Frank Myhre

Eva Nygaard Ottesen

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Sven Iver Steen

Else M. Bøthun

Boddvar Kaale

Til dokumentets forside