2 Utdrag fra Sosial- og helsedepartementets høringsnotat om Lov om helsepersonell m.v., juli 1997

Utkast til Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven)

Del VI Bestemmelser rettet mot andre enn helsepersonell

§ 86. Forbud mot bruk av beskyttet tittel og mot villedende markedsføring

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.

Ingen må benytte titler som gir eller er egnet til å gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Dette gjelder også annen beskyttet tittel, jfr § 23.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke titler som er beskyttet etter denne paragraf.

Villedende eller uetisk markedsføring av undersøkelser, medisinske inngrep eller annen behandling er forbudt. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om markedsføring.

§ 87. Yrkesutøvelse forbeholdt autorisert helsepersonell

Medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienten skal kun utøves av autorisert helsepersonell eller godkjente spesialister med nødvendig fagkompetanse.

Det samme gjelder behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer etter lov om vern mot smittsomme sykdommer, og behandling av alvorlige sykdommer/lidelser.

Departementet kan ved forskrift bestemme det nærmere innhold i første ledd. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke alvorlige sykdommer/lidelser som omfattes av annet ledd.

§ 88. Straff

Den som overtrer bestemmelsene i §§ 86 og 87 straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Ved særlig skjerpende omstendigheter eller ved gjentagelser kan fengsel i inntil seks måneder anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Det fritar ikke for straff at vedkommende på grunn av manglende fagkompetanse ikke forsto faren eller sykdommens art.

Påtale skjer når allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn.

§ 89. Straff for å utsette pasient for fare

Den som ikke er helsepersonell med autorisasjon eller lisens og som ved medisinske inngrep eller behandling utsetter noens liv eller helbred for alvorlig fare, enten ved selve sykebehandlingen eller ved at pasienten unnlater å søke kyndig hjelp, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Ved særlig skjerpende omstendigheter eller ved gjentagelser kan fengsel i inntil seks måneder anvendes.

Har de medisinske inngrep eller behandlingen medført døden eller betydelig skade på legeme eller helbred, jf straffeloven § 9, kan fengsel i inntil to år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Det fritar ikke for straff at vedkommende på grunn av manglende fagkompetanse ikke forstod faren eller sykdommens art.

Påtale skjer når allmenne hensyn krever det eller etter begjæring fra Statens helsetilsyn.

Til dokumentets forside