NOU 2003: 25

Ny lov om universiteter og høyskoler

Til innholdsfortegnelse

Til Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen Bondevik II oppnevnte ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 et utvalg for å utrede forhold knyttet til den overordnede styringen av høyere utdanning i Norge, og legge frem forslag til et felles lovverk for statlige og private universiteter og høyskoler, samt utrede ny tilknytningsform for statlige institusjoner. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 23. september 2003

Anders Ryssdal

Rigmor Austgulen

Arne Benjaminsen

Camilla Brautaset

Nils-Henrik M. von der Fehr

Jan Grund

Monika Hestad

Bjarne Kvam

Inger Johanne Pettersen

Vidar Oma Steine

Lars Vasbotten

Erik Chr. Furu

Til dokumentets forside