NOU 2003: 26

Om odels- og åsetesretten

Til innholdsfortegnelse

Til Landbruksdepartementet

Odelslovutvalget fremlegger med dette innstilling til endringer i lov 28. juni 1974 om odelsretten og åsetesretten.

Oslo, 23. oktober 2003

Thor Falkanger leder

Kirsten Indgjerd Værdal nestleder

Maren Hersleth

Lars Kveberg

Trine Buttingsrud HolsenMathiesen

Torstein Amund

Merethe Storødegård

Maj-Britt Svastuen Opdahl

Erlend S. Daling

Til dokumentets forside