NOU 2003: 28

Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger— Utredning nr. 11 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 11, NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger. Utredningen inneholder forslag til endringer i forsikringsvirksomhetsloven som åpner for at livselskaper kan etablere fellesordninger for premieberegning for å sikre kjønns- og aldersnøytralitet i ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger som inngår i fellesordningen. Kjønns- og aldersnøytralitet i pensjonsordninger med innskuddspensjon og engangsbetalt foretakspensjon er ivaretatt ved de endringer som ble foretatt i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon ved lov av 13. desember 2002 nr. 75.

Forslaget sørger for at en fellesordning for premieberegning som helhet sikres en premie som er tilstrekkelig til å dekke de rettigheter som samtlige medlemmer av pensjonsordningene i en fellesordning opptjener i løpet av året. Det samlede premievolum til fellesordningen skal etter forslaget fordeles mellom pensjonsordningene etter kjønns- og aldersnøytrale kriterier. Forslaget er basert på det samme system og de samme lovtekniske løsninger som Banklovkommisjonen foreslo for kommunale pensjonsordninger i NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring. I sin behandling har Banklovkommisjonen lagt vekt på å finne løsninger som er prøvet i praksis og som vil kunne fungere på en forutberegnelig måte dersom markedet velger å ta dem i bruk. Finansdepartementet har i Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) i all hovedsak fulgt opp forslagene fra Banklovkommisjonen i NOU 2003: 11.

Utredningen er enstemmig.

Oslo, 28. oktober 2003

Erling Selvig leder

Bernt Nyhagen, nestleder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Ragnhild Fusdahl

Jo Gjedrem

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Per Melsom

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Olav Vannebo

Lise Ljungmann (hovedsekretær)

Kari Lærum

Gudrun Rogdaberg

Åse Natvig

Til dokumentets forside