NOU 2010: 9

Et Norge uten miljøgifter — Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6.mars 2009 ble det oppnevnt et utvalg som skal foreslå hvordan utslippene av miljøgifter skal stanses innen 2020. Utredningen er avgitt enstemmig, bortsett fra én dissens om et av de foreslåtte tiltakene fra et utvalgsmeldlem.

Miljøgiftsutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 9. november 2010,

Ketil Hylland

(leder)

Bjørn Erikson

Anne Lill Gade

(t.o.m. august 2009)

Alvhild Hedstein

Sverre Alhaug Høstmark

(f.o.m. september 2009)

Kristin Magnussen

Jon Øyvind Odland

Per-Erik Schulze

Sigrid Eskeland Schütz

Gunnar Grini

Til dokumentets forside