Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer

Vi viser til tidligere brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28. august 2013, hvor det ble bedt om forslag til folkevalgte kandidater til styrene for de regionale helseforetakene.

 

Med bakgrunn i Stoltenberg-regjeringens politiske plattform (Soria Moria I), ble det fra 2006 stilt krav til at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle oppnevnes blant de folkevalgte. Det var også et krav om at foreslåtte kandidater til RHF-styrene skulle være aktive politikere.

 

Regjeringen har bestemt å avskaffe kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og helseforetakene skal oppnevnes blant aktive politikere (foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget). Endringen vil formelt skje i foretaksmøter for de regionale helseforetakene i januar 2014. Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen styrer tilpasset utfordringsbildet for den enkelte helseregion og helseforetak. Kandidater til styrevalg skal velges basert på kvalifikasjoner, og minimumsbestemmelsene i helseforetaksloven skal legges til grunn utnevning av styrer for regionale helseforetak og helseforetak fra og med 2014.

 

Vi takker for alle innkomne forslag til styrekandidater som bidrag i prosessen med å finne de best kvalifiserte styremedlemmene til de regionale helseforetakene.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Frode Myrvold e.f

ekspedisjonssjef

                                                                                                       Hilde Smedshammer

                                                                                                       seniorrådgiver

Kopi til:

Regionale helseforetak ved styreleder og administrerende direktør