Offentlig høring om TFO 2021

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2021

Vår ref.: 21/186

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å legge til rette for god ressursforvaltning er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer petroleumsfaglig kjente.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes med dette ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2021 å utvide området i Nordsjøen med blokkene:

·        10/6

·        11/4, 5 og 6.  

I Norskehavet foreslås TFO-området utvidet med blokkene:

·        6203/1, 2, 3, 4, 5 og 6

·        6204/1, 2, 3 og 4.

I Barentshavet foreslås TFO-området utvidet med blokkene:

·        7017/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

·        7018/1, 2, 4, 5 og 7

·        7116/6, 9 og 12

·        7117/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12

·        7118/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12

·        7322/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

·        7323/1, 2, 3, 4, 5 og 6

·        7324/1, 2, 3, 4, 5 og 6

·        7325/1, 2, 3, 4, 5 og 6

·        7423/10, 11 og 12

·        7424/10, 11 og 12

·        7425/10, 11 og 12.

Vedlagt er kart over eksisterende TFO-område med departementets forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2021.

Konsesjonsrunden gjennomføres i tråd med de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt. I høringsrunden bes det derfor kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 20 (2019-2020).

Kommentarer må være Olje- og energidepartementet i hende innen 16. april 2021.

Med hilsen

Gunnar Hognestad (e.f.)

avdelingsdirektør                                                   Lars-Jakob Alveberg

                                                                                   underdirektør

Agder fylkeskommune

Aker BP ASA

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og sosialdepartementet

AS Norske Shell

Barne- og familiedepartementet

CapeOmega AS

Chrysaor Norge AS

Concedo ASA

ConocoPhillips Skandinavia AS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DNO Norge AS

Edison Norge AS

Equinor Energy AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Idemitsu Petroleum Norge AS

Industri Energi

Ineos E&P Norge AS

Innlandet fylkeskommune

INPEX Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KUFPEC Norway AS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Lotos Exploration & Production Norge AS

LUKOIL Overseas North Shelf AS

Lundin Energy Norway AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

MOL Norge AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Neptune Energy Norge AS

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

North E&P AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

ONE-Dyas Norge AS

Oslo kommune

Pandion Energy AS

Personvernkommisjonen

Petoro AS

Petro Arctic

Petroleumstilsynet

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

RN Nordic Oil AS (Rosneft)

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Industri

Sjøfartsdirektoratet

Source Energy

Spirit Energy Norway AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Suncor Energy Norge AS

Sval Energi AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Troms og Finnmark fylkeskommune /Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Vår Energi AS

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation