Økte skatteinntekter i 2006 - konsekvenser for det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2007

Brev sendt til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.

Kommuner

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Deres ref

Vår ref

Dato

06/427-17 EBY

08.11.2006

Økte skatteinntekter i 2006 - konsekvenser for det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2007
Det vises til pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet 6. november 2006 om endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren for 2006 og 2007. Dette brevet gir nærmere teknisk informasjon om de foreslåtte endringene.

Nytt skatteanslag for 2006
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2006 er oppjustert med 2,5 mrd. kroner. Oppjustering av skatteanslaget er basert på gjennomgang av endelig ligning for 2005. Dette er informasjon som ikke var kjent ved framleggelsen av St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Oppjusteringen av skatteanslaget er fordelt med 2075 mill. kroner på kommunene og 425 mill. kroner på fylkeskommunene. Kommunesektoren vil beholde de ekstra skatteinntektene for 2006.

Anslag på kommunevis og fylkeskommunevis fordeling av merskatteveksten på 2,5 mrd. kr i 2006 er vist i vedlegg 1 og 2.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås etter dette til 11,6 mrd. kroner i 2006 (5,1 prosent). Realveksten i de frie inntektene anslås til 9,5 mrd. kroner (5,8 prosent).

Konsekvenser for 2007
Økningen i det kommunale skattegrunnlaget i 2006 på 2,5 mrd. kroner medfører en tilsvarende økning i det kommunale skattegrunnlaget for 2007. Denne økningen trekkes inn gjennom nedsettelse av skattøren for 2007. Den kommunale skattøren foreslås nedjustert med 0,35 prosentpoeng og den fylkeskommunale skattøren med 0,1 prosentpoeng i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1. Dette innebærer følgende skattører for 2007:

Kommuner: 12,25 prosent
Fylkeskommuner: 2,7 prosent

Samlet sett anslås kommunesektorens skatteinntekter i 2007 å bli om lag uendret i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1.

Regjeringen vil imidlertid foreslå en økning av kommunesektorens frie inntekter i 2007 med 1250 mill. kroner. Økningen kommer i all hovedsak som rammetilskudd. Det innebærer at veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2007 nå kan anslås til 3,65 mrd. kroner. Anslaget i St.prp. nr. 1 var 2,4 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2006 i revidert nasjonalbudsjett 2006.

Økningen på 1250 mill. kroner fordeles med 1 mrd. kroner på kommunene og 250 mill. kroner på fylkeskommunene.

Fordelingen av økningen på 1250 mill. kroner i hhv. skatteinntekter og rammetilskudd er vist i følgende tabell.

Endring i frie inntekter for kommuner og fylkeskommuner. Endring fra St. prp. nr 1. Mill. kroner

Kommuner

Fylkes-kommuner

Sum kommune-sektoren

Skatteinntekter

136

-129

7

Rammetilskudd

864

379

1243

Frie inntekter

1000

250

1250


Kommunevis og fylkeskommunevis fordeling av økningen på 1250 mill. kroner er vist i vedlegg 3 og 4.

Regjeringen vil fredag 10. november legge fram forslag til endringer i en tilleggsproposisjon til St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Forklaring til vedlegg 1 og 2 (endringer i 2006)

  • Vedlegg 1 viser anslag på fordeling av merskattevekst for kommunene i 2006 (2075 mill. kroner)
  • Vedlegg 2 viser anslag på fordeling av merskattevekst for fylkeskommunene i 2006 (425 mill. kroner)
  • Anslagene på fordeling av merskattevekst i 2006 bygger på skatteandeler i 2005.
  • Anslagene inkluderer virkning av inntektsutjevningen.

Forklaring til vedlegg 3 og 4 (endringer i 2007)

  • Vedlegg 3 viser fordeling av økning i rammetilskudd og skatteinntekter for kommunene i 2007 (1 mrd. kroner)
  • Vedlegg 4 viser fordeling av endring i rammetilskudd og skatteinntekter for fylkeskommunene i 2007 (250 mill. kroner)
  • Økningen er målt i forhold til forslaget i St.prp. nr. 1.
  • Anslagene på endringer i skatteinntekter bygger på skatteandeler i 2005, og inkluderer virkning av inntektsutjevningen.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f. Einar Bye
avdelingsdirektør Seniorrådgiver

Vedlegg 1 ( Pdf-format og Excel-format)
Vedlegg 2 ( Pdf-format og Excel-format)
Vedlegg 3 ( Pdf-format og Excel-format)
Vedlegg 4 ( Pdf-format og Excel-format)