Ot.prp. nr. 16 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet legger med dette frem forslag til endringer i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. av 13. juni 1975 nr. 35 (petroleumsskatteloven). Forslaget innebærer at utgifter til erverv av rørledning og produksjonsinnretning kan avskrives skattemessig med inntil 331/3 prosent pr. år når formålet, etter godkjent plan for utbygging og drift og anlegg og drift etter petroleumsloven, er produksjon og rørledningstransport av gass som skal nedkjøles til flytende form i nytt storskala nedkjølingsanlegg.

Ved realisasjon av slike driftsmidler blir det foreslått at gevinst inntektsføres med minst 331/3 prosent pr. år. Tilsvarende tap vil bli fradragsberettiget med inntil 331/3 prosent pr. år.

Lovforslaget innebærer at utgifter til erverv av slike driftsmidler kommer raskere til fradrag enn det som følger av gjeldende regler i petroleumsskatteloven. Etter de alminnelige reglene kan utgifter til erverv av rørledning og produksjonsinnretning avskrives skattemessig med inntil 162/3 prosent pr. år. Ved realisasjon skal gevinst inntektsføres med minst 162/3 prosent pr. år. Tilsvarende tap er fradragsberettiget med inntil 162/3 prosent pr. år.