Ot.prp. nr. 19 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

Etter lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 1 ytes erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning. Departementet vil i denne lovproposisjonen foreslå visse justeringer av grensene mellom statens naturskadeordning og alminnelig forsikring.

Departementet foreslår at ansvaret for stormskader på skog som hovedregel overføres fra statens naturskadeordning til alminnelig forsikring. Departementet tar imidlertid sikte på å fastsette i forskrift at naturskadeordningen likevel skal tre inn når skadeomfanget er særlig omfattende. Dette vil gjelde når en enkelt skadehendelse overstiger 200 mill. kr. Skogeiere som ikke har forsikret skogen mot stormskader får ikke erstatning fra naturskadeordningen.

Departementet foreslår videre at ansvaret for naturskade på hage, hageanlegg og gårdsplass samt tilførselsvei overføres til alminnelig naturskadeforsikring etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring. Dette vil da bli knyttet til eksisterende forsikringer på bygninger mv. Størrelsen på arealet begrenses oppad til 5 dekar, og også skader på tilførselsvei vil bli dekket av naturskadeforsikring for den delen som ligger innenfor dette arealet.

Fristen for å melde fra om oppstått skade foreslås forlenget fra fire uker til tre måneder, samtidig som det blir gitt anvisning på en strengere praksis når det gjelder oppreisning for oversittelse av fristen.

Lovframlegget inneholder også noen presiseringer i forhold til gjeldende lov knyttet til taksering av skader.