Ot.prp. nr. 19 (2005-2006)

Om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen fremmet 19. august 2005 odelstingsproposisjon om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.), jf. Ot.prp. nr. 109 (2004–2005).

Ot.prp. nr. 109 (2004–2005) inneholdt forslag som gjaldt:

  • Tiltak for å motvirke tvangsekteskap

  • Tiltak for å motvirke at utlendinger som søker om arbeidstillatelse og oppholdstillatelse for familieetablering, blir ofre for mishandling eller grov utnyttelse

  • Tiltak for å beskytte søkeren mot mishandling eller grov utnyttelse i sak om visum

  • Tiltak mot arbeidsgivere som grovt eller gjentatte ganger har brutt regler som er gitt i eller i medhold av utlendingsloven og som skal verne om arbeidstakeres lønns- eller arbeidsvilkår

  • Endring av reglene om bortvisning og utvisning av utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, for å imøtekomme kritikk fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA)

Ot.prp. nr. 109 (2004–2005) ble ikke behandlet av forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette på ny fram forslag om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.). Forslaget er i samsvar med forslag i Ot.prp. nr. 109 (2004–2005).

Til dokumentets forside