Ot.prp. nr. 2 (1996-97)

Om 1 lov om statens postselskap 2 lov om statens jernbanetrafikkselskap 3 lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn for proposisjonen og hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Samferdselsdepartementet forslag til:

  • -

    lov om statens postselskap,

  • -

    lov om statens jernbanetrafikkselskap, og

  • -

    lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m.

Lovutkastene er en oppfølging av forslag fremmet i St.prp. nr. 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Ved valg av organisasjonsform for Postverket og NSBs trafikkdel er det lagt vekt på at disse virksomhetene er av stor betydning for det norske samfunnet, og at det derfor er viktig at de politiske myndigheter også i fremtiden har mulighet til å utøve en overordnet samfunnsmessig styring av virksomhetene, slik at gjennomføringen av de politiske målsettinger for post- og jernbanevirksomheten sikres. Samtidig må bedriftene ha rammevilkår som gjør dem i stand til å tilpasse seg den teknologiske og markedsmessige utvikling på en best mulig måte.

Ved valg av tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel har Regjeringen også lagt stor vekt på at den organisasjonsform som velges har forankring i de tilsattes organisasjoner, og at endringer gjennomføres med størst mulig medvirkning fra de tilsattes side. Det er viktig at omstillinger i bedriftene og endring av tilknytningsform til staten ikke skaper utrygghet og uro omkring arbeidssituasjonen. Regjeringen legger derfor stor vekt på betydningen av å videreføre sentrale elementer i det stillingsvernet de tilsatte i Postverket og NSB i dag har som statstilsatte.

Regjeringen har ut fra en samlet vurdering kommet til at verken aksjeselskapsformen eller statsforetaksformen på en fullt ut tilfredsstillende måte ivaretar de hensyn som gjør seg gjeldende i forhold til de utfordringer virksomhetene står overfor også i forhold til de tilsatte, og har derfor foreslått at Postverket og NSBs trafikkdel organiseres som særlovselskaper, dvs. selskaper organisert etter særlover, jf St.prp. nr. 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Regjeringen foreslår at det gis en særlov for hvert av selskapene, og at disse inneholder en samlet regulering av det selskap loven gjelder for.

Lovutkastene er innholdsmessig svært like. Ved utarbeidingen av lovutkastene er det lagt vekt på at virksomhetene må organiseres på en måte som er velegnet for næringsvirksomhet i et konkurranseutsatt marked, samtidig som hensynet til overordnet samfunnsmessig styring og til de tilsatte ivaretas.

Det legges opp til at staten skal være eneeier av selskapene og ha et begrenset ansvar for selskapenes forpliktelser, jf lovutkastene §§ 2 og 5.

Det er i lovutkastene foreslått at selskapene skal ledes av et styre og en administrerende direktør, jf lovutkastene kapittel 2. I kapittel 3 er det tatt inn regler om bedriftsforsamling og i kapittel 4 regler om generalforsamling. Reglene er utformet etter mønster av aksjelovens spesialregler for heleide statsaksjeselskaper. Det er forutsatt at det i selskapsvedtektene skal tas inn en bestemmelse etter modell av § 10 i vedtektene for Telenor AS vedrørende saker som skal forelegges generalforsamlingen, jf nærmere omtale under pkt. 2.6.

I kapittel 5 er det tatt inn bestemmelser om regnskap, revisjon og gransking. Selskapene vil ha regnskapsplikt etter reglene i regnskapsloven. Kapittel 6 inneholder bestemmelser om reservefond, utdeling av utbytte og annen bruk av selskapets midler som i det alt vesentlige svarer til aksjelovens regler. Kapitlene 7 og 8 inneholder bestemmelser om forhøyelse og nedsetting av statens innskuddskapital.

I lovutkastene er det tatt inn særskilte bestemmelser om de tilsattes rettigheter. På dette punktet innebærer lovutkastene en videreføring av sentrale deler av lov- og avtaleverket som gjelder for statstilsatte, jf kapittel 9.

Ellers er det i lovutkastene tatt inn bestemmelser om oppløsning av selskapene (kapittel 10), Riksrevisjonens kontroll (kapittel 11), erstatning og straff (kapittel 12), og bestemmelser om omdanning av forvaltningsbedriftene Postverket og NSBs trafikkdel til selskaper etter lovutkastene (kapittel 13).

Det er foreslått en egen lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m. En del av endringene har til formål å likestille de to selskapene mest mulig med øvrige aktører i markedet. Andre endringer er i hovedsak rent tekniske tilpasninger på grunn av omdanningen.

Det er i St.prp. nr. 2 (1996-97) fremmet forslag om endringer i det formelle grunnlaget for statens eierskap i Postbanken. Utøvelsen av statens eierrolle foreslås overført fra staten ved Postverket til staten ved Samferdselsdepartementet. I utkastet til lov om endringer i andre lover er det som følge av dette, inntatt forslag til nødvendige endringer i lov av 5. juni 1992 nr. 51 om bank som eies av staten ved Postverket (postbankloven) og enkelte andre lover.

I endringsloven er det videre inntatt forslag om endring av postbankloven § 5-2 vedrørende bankens adgang til å ta opp ansvarlig lån, jf St.prp. nr. 2 (1996-97).

Til dokumentets forside