Forsiden

Ot.prp. nr. 26 (2005-2006)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.)

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

 • Forslag til endringer i minstefradraget

 • Forslag til avvikling av ordningen med skattefritak for arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikring og sykdomsutgifter

 • Forslag til innføring av arveavgiftsfritak for samboere

 • Forslag til endring av ikrafttredelsestidspunkt for innføring av merverdiavgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv.

 • Forslag til skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapslovgivningen

 • Forslag til endring av overgangsregel E til skatteloven § 2-38

 • Forslag til innføring av overgangsregel i forbindelse med opphevelse av RISK-reglene

 • Forslag til fritak for arbeidsgiveravgift på sykepenger mv.

 • Forslag til fritak fra uttaksbeskatning i forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Pakistan

 • Forslag til justeringer i regelverket som følge av innføring av skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignede selskap

 • Forslag til oppretting av lovtekst

Til dokumentets forside