Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 38 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget