Ot.prp. nr. 57 (1998-99)

Om lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget