Ot.prp. nr. 66 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 2-1 Medlemmer

Forslaget angir hvilke institusjoner som skal være medlem av Bankenes sikringsfond. Det skilles ikke mellom sparebanker og forretningsbanker. Forslaget er nærmere omtalt i kapittel 4.1.

Til § 2-2 Filialer

Gjeldende første og annet ledd skiller mellom hvilke fond utenlandske filialer kan være medlem av. Forslaget viderefører ikke dette skillet. Det foretas en språklig endring i tredje ledd som følge av forslaget.

Til § 2-4 Formål, vedtekter m.v.

Det fortas en språklig endring i bestemmelsen som følge av forslaget.

Til § 2-5 Innskudd

Forslaget til nytt annet ledd i bestemmelsen inneholder en definisjon av «garanterte innskudd», som nevnt i §§ 2-6 og 2-7. Definisjonen får ikke betydning for tolkingen av lovens § 2-10. Forslaget er nærmere omtalt i kapittel 4.2.3.

Til § 2-6 Sikringsfondenes størrelse

Gjeldende bestemmelse fastsetter at sikringsfondets ansvarlige kapital bl.a. skal beregnes ut fra summen av 1,5 prosent av samlede innskudd hos medlemmene. Det vil si at størrelsen på den ansvarlige kapital beregnes i forhold til innskudd ut over de beløp som faktisk dekkes av garantiordningen. Forslaget innebærer en endring ved at det presiseres at kun garanterte innskudd (opp til to millioner kroner) inngår i beregningsgrunnlaget for den ansvarlige kapital.

Det foretas for øvrig språklige endringer i bestemmelsen og overskriften til denne som følge av forslaget.

Til § 2-7 Avgift fra medlemmer

Det foreslås en beregningsteknisk endring ved at det presiseres at kun garanterte innskudd (opp til to millioner kroner) inngår i beregningsgrunnlaget for årsavgiften. For så vidt gjelder filialer som omtalt i tredje ledd gjøres det en tilsvarende justering. Forslaget er nærmere omtalt i kapittel 4.3.

Til §§ 2-8, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13

Det foretas språklige endringer i bestemmelsene som følge av forslaget.

Til § 2-14 Generalforsamling

Det foretas språklige endringer som følge av forslaget.

Til § 2-15 Styre

Første ledd foreslås endret slik at det gis føringer på sammensetningen for å sikre en balanse mellom ulike interesser ved at institusjoner av ulik «størrelse og karakter» skal være representert i styret. Med karakter siktes det til at både forretningsbanker og sparebanker skal være representert på en balansert måte. Det foreslås videre at lovens presisering av at varamedlemmene må være personlige tas ut. Dette vil åpne for at man gjennom vedtektene kan fastsette at varamedlemmene i stedet skal være «nummeriske». Endringsforslaget er begrunnet med behovet for å unngå habilitetsproblemer. Det vises til at dersom et medlem må tre ut av styret ved behandlingen av en sak vil ofte et personlig varamedlem fra samme institusjon også være inhabilt.

Det foretas for øvrig språklige endringer i bestemmelsen som følge av forslaget.

Til §§ 4-1 og 4-2

Det foretas språklige endringer i bestemmelsene som følge av forslaget.

Til § 5-3 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Det foreslås overgangsregler i forbindelse med sammenslåingen av de to banksikringsfondene til ett fond. Forslaget om avgiftsfritak for sparebanker innebærer et unntak fra lovens hovedregel om at medlemmene hvert år skal betale avgift til sikringsfondets størrelse svarer til kravene i § 2-6, jf. § 2-7. Ettersom unntaket fra hovedregelen i § 2-7 er en direkte følge av lovendringsforsalget som åpner for sammenslåing av de to fondene og kun skal gjelde i en overgangsperiode, anses det mest hensiktsmessig å plassere unntaksregelen i en overgangsbestemmelse i lovens kapittel 5.

Gjeldende annet ledd anses ikke lenger å ha praktisk betydning, og foreslås erstattet av en ny overgangsbestemmelse som følge av sammenslåingen av fondene. Det foreslås derfor i annet ledd første punktum at medlemmer av Sparebankenes sikringsfond er fritatt for avgift i tre år tegnet fra det kalenderår sammenslåingen skjer. Annet punktum angir en modell for beregning av størrelsen på avgiftsfriheten for banker som er et resultat av en fusjon eller sammenslåing der den ene banken har vært medlem av Sparebankenes sikringsfond. Tredje punktum gir Kongen kompetanse til å godkjenne forslag om delvis avgiftsfritak for deler av konsern som både består av banker som har betalt avgift til Sparebankenes sikringsfond og banker som har betalt avgift til Forretningsbankenes sikringsfond. Forslaget er nærmere omtalt i kapittel 4.4.

Tredje ledd gir Kongen myndighet til å sette til side avgiftsfriheten dersom det oppstår ekstraordinære forhold som i vesentlig grad svekker sikringsfondets evne til å ivareta sine lovbestemte oppgaver. Med lovbestemte oppgaver siktes det for eksempel til at fondets evne til å sikre innskuddsforpliktelsene ikke må svekkes, jf. formålsbestemmelsen i § 2-4 første ledd. Med ekstraordinære forhold legges det opp til at ikke en hver svekkelse vil lede til avgiftsplikt. Terskelen for å gripe inn og redusere perioden med avgiftsfrihet skal være høy.

Fjerde ledd bestemmer at det skal innhentes uttalelser fra sikringsfondets styre, Norges Bank og Kredittilsynet før det fattes vedtak etter annet eller tredje ledd.