Ot.prp. nr. 72 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (delegering av myndighet til interkommunale organer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helsedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Endringsforslagene vil gi kommunene hjemmel til å delegere myndighet til interkommunale organer på områdene miljørettet helsevern og smittevern. Helsedepartementet foreslår også å oppheve delegeringsskranken for stansing i kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a.

Forslagene tar utgangspunkt i et av tiltakene i Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norgesom ble behandlet av Stortinget 5. juni 2003. Regjeringen varsler her at den vil «åpne for at myndighet innen miljørettet helsevern og smittevern kan delegeres til interkommunale enheter» (boks 8.7) og at «det skal bli mulig for de kommuner som ønsker det, å delegere myndighet innen miljørettet helsevern og eventuelt andre oppgaver til interkommunalt organ» (boks 9.3). Det vises videre til at kommuner som har organisert oppgavene innen miljørettet helsevern gjennom interkommunale organer (ofte sammen med interkommunalt næringsmiddeltilsyn) har positive erfaringer med dette.

Forslaget innebærer ingen forventning fra Helsedepartementet om at kommunene bør organisere sine oppgaver innen miljørettet helsevern og smittevern interkommunalt. Den enkelte kommune vil måtte velge organisering ut fra sine ønsker og behov.

Til dokumentets forside