Ot.prp. nr. 8 (2005-2006)

Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å gjøre en rekke endringer i jordskifteloven. Forslagene er i hovedsak knyttet til et ønske om å gjøre jordskiftelovens rettsendrende virkemidler anvendelige for grunneiere og rettighetshavere i tilknytning til gjennomføring av planer etter plan- og bygningsloven.

Det foreslås

  • at det skal framgå uttrykkelig i loven at jordskiftelovens stedlige virkeområde er alle eiendommer i hele landet.

  • at kommunenes og fylkesmennenes myndighet i spørsmål som gjelder jordskifterettenes stedlige kompetanse tas bort.

  • at jordskifteloven § 34 a og § 35 h skal gjelde hele landet.

  • to nye sakstyper under jordskifteloven § 2 første ledd. Den ene, ny bokstav h, gjelder fordeling av arealverdier og fordeling av kostnader med ulike fellestiltak i områder som i endelig reguleringsplan eller bebyggelsesplan er utlagt til eksisterende eller nye byggeområder. Den andre sakstypen som foreslås innført går fram av ny bokstav i, og gjelder avbøting av ulemper ved gjennomføring av reguleringsplaner i eksisterende byggeområde samt i nytt byggeområde.

  • en endring av plan- og bygningsloven § 26 slik at kommunen får hjemmel til å sette vilkår om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike fellestiltak i reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

  • for de to nye sakstypene innføres et nytt materielt vilkår i § 3 bokstav b om at jordskifte ikke kan fremmes uten at den enkelte eier får sin del av netto skiftegevinst.

  • at det innføres en ny bruksordningsbestemmelse under jordskifteloven § 35, ny bokstav j, slik at jordskifteretten får hjemmel til å fastsette regler for felles bruk i tilknytning til drift og vedlikehold av private veier, private parkeringsområder, lekeplasser, grøntområder og lignende.

  • innført hjemmel for forskrift om en forsøksordning med rettsmekling, og en hjemmel for forskrift om en forsøksordning med arealmekling, jf. forslaget til ny § 89 b i jordskifteloven.

  • endringer i en rekke bestemmelser i jordskifteloven som følge av tilråding fra «Løkenutvalget», jf. NOU 2002:9 og Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 106 (2003-2004) Om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettens stilling og funksjoner).

Forslagene ble satt fram for Odelstinget i forrige sesjon, som Ot.prp. nr. 78 (2004-2005) Om lov om endringer i jordskifteloven m.v. Forslaget ble imidlertid ikke behandlet av Stortinget i forrige sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd vil det være nødvendig for Regjeringen å sette fram lovproposisjonen på ny i den nye valgperioden. I herværende proposisjon er det inntatt et likelydende lovutkast som i Ot.prp. nr. 78 (2004-2005). For lovmotivene vises det til den nevnte proposisjonen.

Til dokumentets forside