Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2012

Vår ref.: 10/5024

Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med utkast til en ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettsted,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Forslaget er et ledd i oppfølgingen av Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14
Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte. Forskriften skal regulere fordelingen av produksjonstilskudd over Kulturdepartementets budsjett
(Kap. 335 Pressestøtte, post 71 Produksjonstilskudd). Forskriften vil erstatte forskrift av 26. november 2009 nr. 1409 om produksjonstilskudd til dagsaviser.

I høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser. Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om omlegging av støtteordningen, og at det ikke kan forventes at den samlede støtten vil bli økt.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 25. mai 2012.

Med hilsen


Lars Petter Øyen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
   

Lars Brustad
   underdirektør

 

Høringsinstanser:

Abelia
Altibox
Annonsørforeningen - ANFO
Apple
A-pressen
Barneombudet
Berner Gruppen
DagenMagazinet
Den Norske Fagpresses Forening
Departementene
Det norske Arbeiderparti
Edda Media
Familie &  Medier
Forbrukerombudet

Forbrukerrådet
Fremskrittspartiet
Get
Google
Hegnar Media
Høyre
IKT-Norge
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk
Kabel Norge
Klassekampen
Konkurransetilsynet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunenesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen
Media Norge
Mediebedriftenes landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Mentor Medier
Microsoft

Modern Times Group AB
Nationen
NHO - Grafisk
Norges Handels og Sjøfartstidende
Norges handelshøyskole (NHH)
Norges markedsføringsforbund
Norges televisjon
Norsk Aller
Norsk IP-TV forbund
Norsk journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norske film- og tv-produsenters forening
NORWACO
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon
Polaris Media
Post- og teletilsynet
RiksTV
Sàlas
Sametinget
Schibsted
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Telenor Broadcast Holding
TV 2
TV 3
TVNorge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Venstre
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Til toppen