Høring - Tillegg til høringsnotat om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatser

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtte og tilskuddssatser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2013

Kulturdepartementet viser til høringsbrev av 30. mars 2012 om høring av et utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, samt høringsbrev av 22. november samme år hvor ytterligere tre spørsmål ble drøftet.

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtte og tilskuddssatser.

Begrunnelse for kort høringsfrist (.pdf)

Vår ref.: 10/5024

Tillegg til høringsnotat om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatser

Kulturdepartementet viser til høringsbrev av 30. mars 2012 om høring av et utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, samt høringsbrev av 22. november samme år hvor ytterligere tre spørsmål ble drøftet.

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtte og tilskuddssatser.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettsted.            

Høringsnotatet følger opp tidligere høringer i saken, samt departementets omtale av omleggingen i statsbudsjettet for 2013. En slik omlegging ble opprinnelig foreslått av Mediestøtteutvalget (NOU 2010: 14  Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte).

I høringsnotatet foreslår departementet å erstatte dagens utbytteforbud med en modell med moderat utbytte. Bakgrunnen er at departementet ser at det kan være vanskelig for nyhetsmedier – særlig de små aktørene – å hente inn risikokapital, og at utbytteforbudet i så måte kan komme til hinder for nødvendig utvikling og innovasjon i bransjen.

Videre foreslår departementet at det bør innføres flere og klarere begrensninger på selskapenes transaksjoner med konsernselskaper og andre nærstående. Det er av avgjørende betydning for ordningens legitimitet at tilskuddet blir brukt til støtteberettigede aktiviteter.

Til slutt foreslår departementet å endre tilskuddssatsene for nummer to-mediene, slik at sats 1 ikke lenger er knyttet til nummer to-medier i Oslo, men riksdekkende nummer to-medier. Dette gjør departementet for å forhindre at tilskuddssatsene skal ha som utilsiktet konsekvens at nyhetsmediene får et insentiv til å flytte hovedsete til Oslo.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Fordi alle vesentlige endringer av produksjonsstøtten har vært hørt tidligere, inkludert spørsmålet om utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatser, vil departementet operere med en forkortet høringsfrist på tre uker.  Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 23. mai 2013.

Begrunnelse for kort høringsfrist (.pdf)

 

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Øyvind Christensen
                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

Departementene
Abelia
Amedia
Annonsørforeningen - ANFO
Berner Gruppen
Dagen
Den Norske Fagpresses Forening
Det norske Arbeiderparti
Familie & Medier
Fremskrittspartiet
Hegnar Media
Høyre
IKT-Norge
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Klassekampen
Konkurransetilsynet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen
Media Norge
Mediebedriftenes landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Mentor Medier
Modern Times Group AB
Nationen
NHO - Grafisk
Norges Handels og Sjøfartstidende
Norges handelshøyskole (NHH)
Norsk journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon
Polaris Media
Sàlas
Sametinget
Senter for rettsinformatikk, UiO
Schibsted
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
TV 2
TVNorge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Venstre
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen