Høring om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.01.2013

Vår ref.: 10/5024 ME/M2 LaB:el

Kulturdepartementet viser til høringsbrev av 30. mars 2012 om høring av et utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I vedlagte notat drøfter departementet enkelte spørsmål som er kommet opp i høringen eller i foreløpige drøftelser med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte). Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettsted,

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsnotatet følger opp tidligere høringer i saken, samt departementets omtale av omlegging av produksjonstilskuddsordningen til en plattform nøytral mediestøtte i statsbudsjettet for 2013. En slik omlegging ble opprinnelig foreslått av Slettholm-utvalgets utredning NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte.

I høringsnotatet foreslår departementet at også løssalgsaviser skal kunne motta støtte. Formålet med støtteordningen er å opprettholde et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier. Departementet legger til grunn at både abonnements- og løssalgsaviser kan bidra til dette formålet.

Videre foreslår departementet at det innføres en avkortningsordning i støttesystemet. Dette vil innebære at det settes et tak for hvor lønnsomme aviser kan være etter utbetalt produksjonstilskudd. Aviser med lønnsomhet over et gitt nivå vil få en avkorting av tilskuddet.

Høringsnotatet drøfter også ulike løsninger for hvor mye støtte den enkelte avis maksimalt kan få. Departementet opprettholder imidlertid sitt tidligere forslag om at ingen avis kan motta mer enn 40 mill kr i støtte i ett kalenderår.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest  9. januar 2013.

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                                  Lars Brustad
                                                                                                          underdirektør

 

Vedlegg

Til toppen